TIETOSUOJAILMOITUS

päivitetty 1.3.2020

1) MIKÄ ON TIETOSUOJAILMOITUS? MIKSI KÄYTÄMME TIETOSUOJAILMOITUSTA EMMEKÄ REKISTERI- TAI TIETOSUOJASELOSTETTA?

Tietosuojailmoitus on tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 nojalla laadittu dokumentti, jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla heidän henkilötietojansa käsitellään.

Käytämme rekisteröityjen informoimiseen tietosuojailmoitusta rekisteri- ja tietosuojaselosteiden sijasta, koska rekisteri- ja tietosuojaselosteiden ollessa jo kumotun henkilötietolain mukaisia instrumentteja, eivät ne enää täytä nykylainsäädännön vaatimuksia.

Tietosuojailmoitus on käytännössä laajempi ja kattavampi versio jo kumotun henkilötietolain mukaisista rekisteri- ja tietosuojaselosteista.

2) YLEISESTI TÄSTÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESTA

Tällä tietosuojailmoituksella toimitetaan vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua saavalle henkilölle (jäljempänä ”Avustettava”) tietoja siitä, kuinka Citywork Avustajapalvelut Oy käsittelee kunnan puolesta Avustettavan henkilötietoja Citywork Avustajapalvelut Oy:n tarjotessa palvelusetelilain mukaisesti tai ostopalveluna sosiaalipalveluita kunnalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että henkilökohtaisen avun tarjoajat ovat työsuhteessa Citywork Avustajapalvelut Oy:öön.

Lisäksi tällä tietosuojailmoituksella toimitetaan myös muille Citywork Avustajapalvelut Oy:n rekisteröidyille (jäljempänä ”Muut Rekisteröidyt”) tietoja siitä, kuinka Citywork Avustajapalvelut Oy käsittelee heidän henkilötietojansa.

3) CITYWORK AVUSTAJAPALVELUT OY ON SEKÄ REKISTERINPITÄJÄ ETTÄ KÄSITTELIJÄ

Citywork Avustajapalvelut Oy:n tarjotessa palvelusetelimallilla tai ostopalveluna sosiaalipalveluita kunnalle, käsittelee se kunnan puolesta ja lukuun Avustettavien henkilötietoja. Citywork Avustajapalvelut Oy on sekä palvelutelimallissa (palvelusetelilain 11 §) että ostopalvelumallissa Avustettavan henkilötietojen käsittelijä (sosiaalihuollon asiakirjalain 24 §), kun taas kunta on rekisterinpitäjä. Käsittelemme Avustettavan henkilötietoja meidän ja kunnan välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti – osa kuntien tietosuojasopimuksista on julkisesti saatavilla kuntien verkkosivuilta.

Citywork Avustajapalvelut Oy on Muiden Rekisteröityjen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

4) YHTEYSTIEDOT JA MUUTOKSET TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Citywork Avustajapalvelut Oy:n Y-tunnus on 3107774-8, ja yhtiö sijaitsee osoitteessa Aurakatu 10 B, 20100 Turku. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme Yrjö Sulavuori, Yrjo.sulavuori@citywork.fi, 040-0851000

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta muutoin kuin huomattavin muutoksin. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

5) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET

Citywork Avustajapalvelut Oy käsittelee kunnan lukuun seuraavia Avustettavien henkilötietoja voidakseen tarjota sosiaalipalveluita:

– perus- ja yhteystiedot
– sosiaalipalvelun tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot

Kuten todettua, Citywork Avustajapalvelut Oy käsittelee henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin kuin sosiaalipalveluiden tarjoamista koskeviin tarkoituksiin. Alla kuvataan, kuinka Muiden Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään:

Käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste käsittelylle Rekisteröidyt ja henkilötiedot
Kuntasuhteet Sopimus
> sopimusten täytäntöönpano
Kuntien yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) tiedot suhteesta
Yhteistyösuhteet Sopimus
> sopimusten täytäntöönpano
Yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) tiedot suhteesta
Rekrytointi Meidän oikeutettu etumme
> meidän on hallittava rekrytointiamme

 

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

Lakiin perustuvat oikeusperusteet
> erityisten henkilötietoryhmien käsittely

Työnhakijat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) CV, (iii) käyttäjätiedot, (iv) ammattiliiton jäsenyys, (v) työ- ja koulutushistoria, (vi) taidot ja osaaminen, (vii) muut meille annetut tiedot

Työnhakijat: (i) Terveystiedot, (ii) henkilötunnus, (iii) luottotietojen tarkistukseen liittyvät tiedot, (iv) rikosrekisterin tarkistukseen liittyvät tiedot

Yhteydenottojen hallinta Meidän oikeutettu etumme
> meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä
Yhteyttä ottavat henkilöt: (i) Perus-ja yhteystiedot, (ii) muut meille annetut tiedot
Sosiaalinen media Meidän oikeutettu etumme
> meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä
Yhteyttä ottavat henkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat Suostumus
> sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus
Kotisivuillamme vierailevat henkilöt: IP-osoitteet
Lakisääteiset velvoitteemme Lakisääteiset velvoitteemme
> meidän on velvoitteemme vuoksi käsiteltävä henkilötietoja
Kuntien yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot

6) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Avustettavia ja Muita Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kotisivuillamme vierailevilta henkilöiltä saadaan henkilötietoja evästeiden avulla.

7) HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Avustettavien henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tietosiirtojen osalta noudatetaan kuntien relevantteja tietosuojasopimuksia.

Muiden Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osana tavanmukaisia liiketoimia. Henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, rekrytointipalveluntarjoajille, taloushallinnon palveluntarjoajille, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Muiden Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

 

8) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Käsittelemme Avustettavien henkilötietoja niin pitkään kuin toteutamme kunnan puolesta sosiaalipalveluita Avustettaville.
Muiden Rekisteröityjen henkilötietojen osalta noudatamme alla olevia säilytysaikoja:

Käsittelyn tarkoitus Säilytysaika:
Kuntasuhteet Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Yhteystyökumppanit Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Rekrytointi Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes rekisteröity poistaa tietonsa järjestelmästämme.
Yhteydenottojen hallinta Tarpeelliset tiedot säilytetään kolmen (3) vuoden ajan yhteydenotosta lähtien.
Sosiaalinen media Tarpeelliset tiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistaa tietonsa.
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat Tietojen säilytysaika riippuu evästeistä.
Lakisääteiset velvoitteemme Säilytämme tietoja niin kauan kuin meillä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää niitä.

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

9) REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Oikeus Tarkempi selite:
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.
Oikaisu- ja poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.
Rajoittamisoikeus Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.
Siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

 Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumus Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.
Oikeus tehdä valitus Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

10) TIETOTURVA

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.